GEO - ƒ geodetske storitve

ZAKOLIČBA OBJEKTOV


Z več desetletnimi izkušnjami meritev v inženirski geodeziji, so zakoličbe objektov postale naša primarna dejavnost.


Zakoličenje objekta je v skladu z Zakonom o graditvi objektov prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele.


Kdaj je zakoličenje potrebno:
Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je z ZGO predpisano gradbeno dovoljenje.


Izvedba zakoličenja:
Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.


O zakoličenju objekta se izdela poseben zakoličbeni načrt.
REFERENCE NA ZAHTEVO