GEO - ƒ geodetske storitve

PARCELACIJAParcelacija je postopek pri katerem se parcela razdeli na dva ali več delov in se novonastali parceli v postopku določi novo parcelno številko. V postopku parcelacije je možno tudi združevanje dveh ali več parcel.

Nove parcele, nastale s parcelacijo, in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru, na podlagi upravnega postopka, na zahtevo lastnika oziroma druge osebe, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo.

Parcelira se ob prodajanju ali kupovanju dela parcele, ob delitvi med solastniki, kadar želimo ločiti gradbeno parcelo od ostale, pri razdelitvi zemljišča med več dedičev.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO