GEO - ƒ geodetske storitve

GJI / GISZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Komunalna infrastruktura so objekti oz. omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) so omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s podorčja: prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, druga omrežja in objekti v javni rabi.

Namen evidence je prikazati zasedenost prostora z infrastrukturnimi objekti, kar je v pomoč uporabnikom pri urejanju prostora.

Lastniki GJI in drugi subjekti, ki so dolžni posredovati podatke o GJI v zbirni kataster GJI, morajo le te oz. njihove spremembe v obliki elaborata sprememb posredovati Geodetski upravi RS. V skaldu z zakonodajo morajo biti vse spremembe na objektih posredovane v zbirni kataster GJI najkasneje v 3 mesecih od njihovega nastanka, v (operativni) kataster pa vpisana najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.